Natuur & milieu   

Created by :

Extinction Rebellion Nederland

Location:

Netherlands, Netherlands

Steun Extinction Rebellion Nederland

English: see below!


De Coronacrisis is een wake-up call, we kunnen niet terug naar normaal.


Corona, klimaatontwrichting en racisme zijn allemaal symptomen van een giftig systeem dat ons tot uitsterven drijft. Een systeem dat gebaseerd is op economische ongelijkheid, de vernietiging van de natuur en uitbuiting van mens en planeet. Genoeg is genoeg.


Nu we uit de pandemie komen, hebben we een kans om een betere wereld op te bouwen, maar business-as-usual vecht om zijn greep te herwinnen. Dat kunnen we niet laten gebeuren! Het is duidelijk dat politici niet in staat zijn het tij te keren - het komt aan op gewone mensen zoals jij en ik.


Jouw maandelijkse bijdrage maakt een enorm verschil


Wat wij doen is voor een groot deel afhankelijk van de vrijgevigheid van donoren. Omdat we volledig worden gerund door vrijwilligers* die onvermoeibaar doorwerken, hebben we bijna geen overheadkosten. Dit betekent dat jouw bijdrage direct wordt gebruikt voor het organiseren en mogelijk maken van nog grotere en effectievere acties.

 

Alle donaties worden beheerd door Stichting Vrienden van XR, onder andere gebruikt om:

- Onze acties te organiseren en promoten

- Trainingen te geven en groter te groeien

- Onze communicatie te ontwikkelen en uit te breiden, online en offline

 

Een paar voorbeelden van wat jouw donatie betekent voor ons:

 

€ 25 = 1000 eco-flyers voor een kleine actie

€ 50 = 8 beveiligde en gecodeerde e-mailaccounts (per maand)

€ 150 = Kosten van één introductie-talk locatie met 10 tot 30 potentiële nieuwe rebellen

€ 250 = Drie grote banners die we gebruiken tijdens onze grote acties

€ 500 = Maandelijkse huur voor een hoofdkantoor en een kunstruimte

€ 1000 = Water, toiletten en andere voorzieningen die we nodig hebben tijdens grote acties

 

Elke donatie, hoe klein ook, is van vitaal belang en wordt door ons zeer op prijs gesteld. Door te doneren help je ons actie te voeren, voor jou, voor je kinderen en voor de planeet.

 

Laat dit jaar echt iets betekenen. Steun de opstand. De tijd dringt.

 

Wie is Extinction Rebellion?

We zijn een veelzijdige groep bestaande uit normale mensen, die zich ernstig zorgen maken over de ecologische crisis. We zijn moeders die hun kinderen verdedigen, we zijn kinderen die een toekomst willen en grootouders die opstaan voor het leven.

 

Extinction Rebellion is de snelst groeiende geweldloze klimaat & ecologie beweging ooit. In minder dan een jaar zijn we uitgegroeid van een kleine groep mensen tot een competente en krachtige beweging die actief is in meer dan zeventig landen en duizend steden.

 

Waarom we bestaan

Over de hele wereld zien we de ondergang van hele ecosystemen, we zien bosbranden, extreem weer, mislukte oogsten. We bevinden ons midden in een ongekende crisis en we hebben nog maar een paar jaar om er iets aan te doen. Nederlandse rechters hebben geoordeeld dat de overheid de uitstoot van broeikasgassen drastisch dient te reduceren om haar burgers te beschermen. Toch weigert onze regering om het noodzakelijke beleid in te voeren. In plaats daarvan blijft zij de industrieën steunen en financieren die onze levens in gevaar brengen.

 

Wat we doen

We organiseren creatieve, vreedzame en soms disruptieve acties om druk te zetten op onze regering en ze te dwingen om de nodige maatregelen te nemen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Waarom? Omdat de geschiedenis keer op keer heeft laten zien dat burgerlijke ongehoorzaamheid een zeer effectieve manier is om radicale en snelle veranderingen tot stand te brengen.

 

Allocatie van donaties

Het grootste deel van alle donaties gaat naar onze acties, trainingen en communicatie. 


Enkele rebellen die zich fulltime inzetten voor Extinction Rebellion krijgen een kleine vrijwilligersvergoeding om zich in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Deze rebellen zetten 100% van hun tijd in om alles achter de schermen te regelen zoals het organiseren van acties en het contacteren van andere organisaties om Extinction Rebellion nog slagvaardiger te maken.


Van alle donaties gaat 10% naar Global Support, de internationale tak van Extinction Rebellion. Deze 10% stelt andere nationale Extinction Rebellion groepen in staat om om zich op volle kracht in te zetten voor de rebellie. Dit zorgt ervoor dat deze groepen genoeg kunnen groeien om op termijn zelf hun benodigde financiële middelen rond te krijgen. Een mondiale crisis vraagt om een mondiale rebellie!

 

ANBI-status

Donaties worden ontvangen door Stichting Vrienden van XR. Deze stichting heeft de ANBI-status en donaties zijn derhalve aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting.

 

Meer informatie over onze acties en onze beweging:

www.extinctionrebellion.nl

 

We weten dat de tijden moeilijk zijn. Dank je voor wat je kan geven.

 

Met liefde en solidariteit,

XR Nederland Fondsenwerving team

fondsenwerving@extinctionrebellion.nl============

ENGLISH

============


The Corona crisis is a wake-up call, we can't go back to normal.


Corona, climate disruption and racism are all symptoms of a toxic system that drives us towards extinction. A system that is based on economic inequality, destruction of nature and exploitation of people and our planet. Enough is enough.


Now that we’re recovering from a pandemic, we have a chance to build a better world, but ‘business-as-usual’ is gaining ground again. We can’t let that happen! It’s abundantly clear that politicians aren’t able to change anything - it’s up to people like you and I. 


Your contribution makes a huge difference


Most of what we do relies on the generosity of donors. Because we are completely run by volunteers (who are working tirelessly), we have little overhead costs. This means your contribution is directly used for organising bigger and more impactful actions.


All donations are managed by our foundation ‘Stichting Vrienden van XR’, and are used to:

- Organise and promote all our actions

- Deliver more training, and grow larger

- Develop and expand our communications, online and offline


A few examples of what your donation means to us:

 

€25 = 1000 eco-flyers for a small action

€50  = 8 secure and encrypted email accounts (per month)

€150 = Cost of one introduction-talk venue with 10 to 30 potential new rebels

€250 = Three huge main banners used during our large actions

€500 = Monthly rent for a headquarters and art-crafting space

€1000 = Water, toilets and other amenities necessary, used during large actions

 

Every single donation, no matter how small, is vital and very much appreciated by us. By donating you help us act for you, for your children, for the planet.

 

Make this year count. Support the rebellion. The time is now.

 

Who are Extinction Rebellion?

We are a diverse group of ordinary people who are deeply concerned about the ecological crisis. We are mothers defending our children, we are children aspiring to have a future and we are grandparents rebelling for life.

 

Extinction Rebellion is the fastest growing climate & ecology movement in history. In less than a year we have grown from a small group of people, to a competent and powerful movement in over sixty countries and a thousand cities.

 

Why we exist

All across the globe we see the collapse of entire ecosystems, we see forest fires, extreme weather events, failing crops. We are in the middle of an unprecedented crisis. And we only have a few years left to do anything about it. Dutch courts have ruled that the government must drastically cut greenhouse gas emissions to keep its citizens safe. But our government is refusing to introduce the necessary policies. Instead, they are still funding and helping the very industries that are putting our lives in danger.

 

What we do

We take creative, peaceful and sometimes disruptive non-violent direct action, to compel our government to take the necessary measures against the climate and ecological crisis. Why? Because history has shown time and time again that civil disobedience is a very effective way to bring about radical and fast-paced change.

 

Allocation of donations


The largest part of all donations goes to our actions, training, and communication. 

 

A few of our rebels who volunteer 100% of their time to the movement and hold key positions, receive a monthly volunteering compensation in order for them to make ends meet. These volunteers are necessary for organising our actions, contacting other organisations and other ‘behind the screen’ work.

 

Of all the donations, 10% is transferred to Global Support, the international branch of Extinction Rebellion. This 10% is used by Global Support to support countries not yet self-funding at levels where they can operate fully independently. Funding by Global Support helps such XR groups to continue the rebellion and to grow to generate their own funding. A global crisis requires a global rebellion!

 

Foundation ANBI-status

Donations are received by Stichting Vrienden van XR. The foundation has been granted the ANBI-status. Donations are deductible for Dutch Income Tax.

 

More info about our actions and our movement:

https://extinctionrebellion.nl/en/join/

 

We know times are tough. Thank you for what you can give.

 

With love and solidarity,

XR Nederland Fundraising team

fondsenwerving@extinctionrebellion.nl


De tijd dringt. We bevinden ons in een ongekende klimaat- en milieu crisis. Jouw donatie zorgt ervoor dat XR meer en grotere acties kan organiseren om de overheid te dwingen om het noodzakelijke beleid in te voeren om haar burgers te beschermen.
€ 56.543 of € 60.000
94.2% funded

Support this fundraiser by connecting a new fundraiser. All donations are awarded to the parent fundraiser.

Anonymous 7 hours ago
€75
Anonymous 13 hours ago
€500
Tessa a day ago Ga zo door!
€25
Lex 2 days ago Ga door en houd me op de hoogte!
€25
Anonymous 7 hours ago
€75
Anonymous 13 hours ago
€500
Tessa a day ago Ga zo door!
€25
Lex 2 days ago Ga door en houd me op de hoogte!
€25